Еңбекті қорғау қызметтері қызметкерлерінің санының жаңа салааралық үлгілік стандарттары бекітілді (Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2022 жылғы 31 наурыздағы бұйрығымен енгізілген өзгерістермен)№ 108)

Бүтін емес мәні бар молшылық эталондары берілген шекті мәннен кем емес молшылықты анықтайды.
0,5 мәні қауіпсіздік пен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жауапкершілігін басқа маманға жүктеуді немесе қызметтің ерекшеліктерін ескере отырып, бөлек бір маманды тағайындауды білдіреді. 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5, 8,5 және 9,5 мәні жұмыс берушінің қызмет ерекшеліктерін ескере отырып, ең жақын бүтін санға дейін дөңгелектенген қажеттілікті өз бетінше анықтай алатындығын білдіреді.
Еңбекті қорғау қызметінің жұмыскерлерінің санын есептеу (Н) мына формула бойынша жүргізіледі:

мұндағы Ч – жұмысшылар, адамдар саны;

Фn – бір жұмысшының жылына пайдалы жұмыс уақыты қоры, сағат. Ол бір жылдағы жұмыс күндерінің саны мен оның орташа ұзақтығының көбейтіндісі ретінде анықталады.
Тн – нормаланған жұмыстың жылдық еңбек сыйымдылығы, адам-сағат.

Нормаланған жұмыстың жылдық еңбек сыйымдылығы (Тн) әрбір орындалатын жұмыс түрінің көлемін ескере отырып мына формула бойынша анықталады:

мұндағы Hvri – жұмыстың нақты стандартталған түрін орындауға арналған уақыт нормалары, адам-сағат;
Vi – бір жылда орындалатын белгілі бір жұмыс түрінің көлемі, i = 1, 2, …, n – орындалған жұмыс түрлері.

Жұмысты орындаудың стандартты уақыты (Hvr) мына формуламен анықталады:

мұндағы Hvr – белгілі бір жұмыс түрін (функцияларын) орындауға кететін уақыт нормасы, адам-сағат;

К – жұмыс орнын ұйымдастыру-техникалық қамтамасыз етуге кеткен уақытты, демалысты (жұмыс кезіндегі мәжбүрлі үзілістерді, гимнастикалық жаттығуларды қоса алғанда) және жеке қажеттіліктерді, сондай-ақ дайындық және қорытынды жұмыстарды операциялық уақыттың пайыздық үлесімен есепке алатын коэффициент. Қызметкерлердің жұмыс уақытының хронометриялық бақылауларын талдау нәтижелері бойынша К операциялық уақыт көлемінің 10%-ына тең алынады.

Еңбекті қорғау қызметі қызметкерлерінің санының салааралық үлгілік стандарттары

№ пп

Ұйым қызметкерлерінің орташа жылдық саны, бірлік

Сандық эталондар, бірлік

1

50-ге дейін

0,5

2

51-100

1

3

101-150

1,5

4

151-200

2

5

201-250

2,5

6

251-300

3

7

301-350

3,5

8

351-400

4

9

401-450

4,5

10

451-500

5

11

500-1000

5,5

12

1001-1500

6

13

1501-2000

6,5

14

2001-2500

7

15

2501-3000

7,5

16

3001-3500

8

17

3501-4000

8,5

18

4001-4500

9

19

4501-5000

9,5

20

5001 және одан жоғары

10