ЕҚДБ аудиті, процедураларды әзірлеу – МӘМС және тәуекелдер үшін.

Еңбекті қорғау бойынша
алдын ала аудит

Қауіп-қатерді
бағалау

ЕҚДБ (Еңбек қауіпсіздігі және денсаулықты басқару жүйесі)