Денсаулық және қауіпсіздік техникасы бойынша оқыту ережелеріне маңызды өзгерістер (06.05.2022 ж.)

Еңбекті қорғау бойынша оқытудағы өзгерістермен салыстырмалы кесте.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы No 1019 бұйрығы.

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2022 жылғы 26 сәуірдегі No 137 бұйрығы.

1-тарау

Жалпы ережелер

1) арнайы кәсіптік құзыреттер – белгілі бір салада еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі тиімді кәсіптік қызметті жүзеге асыру үшін ұйымның қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты басшылар мен тұлғаларға қажетті құзыреттер;

8) құзыреттілік – еңбек функциясын құрайтын бір немесе бірнеше кәсіби міндеттерді орындауға мүмкіндік беретін дағдыларды қолдану қабілеті;

9) мультимедиа – пайдаланушыға біртекті емес деректермен (графика, мәтін, дыбыс, бейне) жұмыс істеуге мүмкіндік беретін аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету кешені;

2-тарау

4. Жұмысқа қабылданған адамдар жұмыс беруші ұйымдастыратын оқудан өтеді, содан кейін қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша білімдерін тексеруден өтеді. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқудан және сынақтан өтпеген қызметкерлер жұмысқа жіберілмейді.

4. Жұмысқа қабылданған адамдар, сондай-ақ басқа жұмысқа ауыстырылған қызметкерлер оқудан өтеді, одан кейін жұмыс беруші белгілеген мерзімде қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша білімін тексеруден өтеді,бірақ жоқ. еңбек шартын жасасқаннан немесе басқа жұмысқа ауысқаннан кейін бір айдан кешіктірмей.

13. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша білімін тексеруді жұмыс берушінің бұйрығымен құрылатын, құрамы үш адамнан кем емес, комиссия төрағасы мен мүшелерінен -де көзделген мамандардан тұратын емтихан комиссиясы жүргізеді. 8 абзацосы Ережелердің.

комиссия жұмыс берушінің актісімен құрылады, кем дегенде нөмірленеді. үш адамнан тұрады және осы Қағидалардың 22-тармағында көзделген мамандар қатарынан комиссияның төрағасы мен мүшелерінен тұрады. Емтихан комиссиясының жұмысына қызметкерлер өкілдерінің (бар болса) қатысуы міндетті болып табылады.

8. Қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды (сабақтарды, лекцияларды, семинарларды) жұмыс беруші өндірістік қызметті жүзеге асыратын ұйымдарда, біліктілігі жоғары адамдарды тарта отырып жүргізеді. тиісті сала мамандары,

сәйкес нысан бойынша сертификаты бар ұйымның өзінің еңбекті қорғау, қауіпсіздік және еңбекті қорғау қызметтері бойынша кемінде үш жыл жұмыс өтілі бар инженерлік-техникалық қызметкерлер және техникалық инспекторлар 1-қосымша осы Ережелерге.

24. Жауапты қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту (сабақ, дәрістер, семинарлар) мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының мамандарын (келісім бойынша), мамандандырылған оқу орындарының оқытушыларын, заңгерлерді және инженерлік-техникалық қызметкерлерді және жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейiнгi) бiлiмi, сондай-ақ еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласында кемiнде 5 жыл жұмыс өтiлi және еңбек қауiпсiздiгi мен еңбектi қорғау мәселелерi бойынша оқудан және бiлiмiн тексеруден өткенi туралы сертификаты бар iрi өндiрiстiк ұйымдардың қауiпсiздiк және еңбектi қорғау қызметтерiнiң мамандары.

22. Жауапты қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту (семинарлар, дәрістер, семинарлар) мемлекеттік қадағалау және бақылау органдарының мамандарын (келісім бойынша), мамандандырылған оқу орындарының оқытушыларын, заңгерлерді және инженерлік-техникалық қызметкерлерді және жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейiнгi) бiлiмi, сондай-ақ еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау саласындағы кемiнде 5 жыл жұмыс өтiлi және еңбек қауiпсiздiгi және еңбектi қорғау мәселелерi бойынша оқудан және бiлiмiн тексеруден өткенi туралы сертификаты бар, iрi өндiрiстiк ұйымдардың қауiпсiздiк және еңбектi қорғау қызметтерiнiң мамандары.

16. Қызметкерлердiң бiлiмiн тексерудiң нәтижелерi осы Қағидаларға сәйкес нысан бойынша хаттамамен ресiмделедi 2-қосымша осы Ережелерге. Хаттамаға емтихан комиссиясының төрағасы мен мүшелері қол қояды.

16. Қызметкерлердің білімін тексеру нәтижелері хаттамамен ресімделеді Білімді тексеру жөніндегі емтихан комиссиясы отырысының хаттамасы қағазда немесе нысанда ресімделеді. осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылған электрондық құжат. Хаттамаға емтихан комиссиясының төрағасы мен мүшелері қол қояды.

3-тарау

20. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау мәселелері бойынша жауапты қызметкерлерді оқыту және білімдерін тексеру оқу орталығында: 1) кәсіпкерлік субъектілерінің санаты ескеріле отырып, бір рет және қайталап өтуді талап етпейтін жалпы кәсіптік құзыреттерді дамыту; 2) экономикалық қызмет түрін, еңбек жағдайларын ескере отырып, үш жылда бір рет арнайы кәсіптік құзыреттерді дамыту;

23. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша оқу бағдарламаларын және жауапты қызметкерлердің тақырыптық жоспарын оқу орталығы бекітеді, экономика салаларын ұйымдастыру ерекшеліктерін ескере отырып, теориялық оқытуды көздейді және жергілікті еңбек инспекциясы жөніндегі органмен келісіледі.

25. Жауапты қызметкерлердің жалпы және арнаулы кәсіптік құзыреттерін дамытудың оқу жоспарларын Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік және әлеуметтік реттеу жөніндегі республикалық үшжақты комиссия ұсынған оқу жоспары негізінде оқу орталықтары әзірлейді. Еңбек қатынастары және оқу орталықтарының басшылары бекітеді

23. Қауіпсіздік және еңбекті қорғау бойынша оқытудың ұзақтығы оқуға 36 академиялық сағатты және білімді тексеруге 4 академиялық сағатты ескере отырып, кемінде 40 академиялық сағатты құрайды.

26. Жауапты қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша жалпы кәсіптік құзыреттерін дамыту бойынша оқытудың ұзақтығы:

ірі кәсіпкерлік субъектілері үшін – кемінде 72 академиялық сағат;

орта бизнес субъектілері үшін – кемінде 40 академиялық сағат;

шағын кәсіпкерлік субъектілері, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері үшін – кемінде 24 академиялық сағат. 27. Жауапты қызметкерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша арнайы кәсіби құзыреттерін дамыту бойынша оқытудың ұзақтығы:

ірі кәсіпкерлік субъектілері үшін – кемінде 40 академиялық сағат;

орта бизнес үшін – кемінде 24 академиялық сағат;

шағын кәсіпкерлік субъектілері, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілері үшін – кемінде 16 академиялық сағат.

4-тарау 40. Брифингтер «онлайн» режимінде желілік технологияны пайдалана отырып, жеке өзі немесе қашықтықтан өткізіледі.
54. Жұмыс орнындағы қайталама, жоспардан тыс және мақсатты алғашқы нұсқауды жауапты қызметкерлер (бригадир, цех бастығы) жүргізеді. 58. Жұмыс орнындағы бастапқы нұсқама, қайталама, жоспардан тыс және мақсатты нұсқамаларды жауапты қызметкерлер (бригадир, бөлім, цех, цех бастығы, тікелей басшы) өткізеді.
57. Брифингті тіркеу журналдары нөмірленеді және шілтерленеді және ұйымның қауіпсіздік және еңбекті қорғау қызметі жұмыстың тікелей басшыларына (бригадир, цех бастығы) қол қоюға беріледі. 56. Брифингті тіркеу журналы электрондық құжатқа және электрондық құжатқа Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптары ескеріле отырып, қағаз немесе электрондық нысанда жүргізіледі. цифрлық қолтаңба. Нұсқауларды тіркеу журналын электрондық нысанда жүргізу кезінде оларға енгізілген мәліметтер электрондық цифрлық қолтаңба арқылы куәландырылады.